Thông tin thuốc

Số thứ tự
Khoa
Tên danh mục kỹ thuật
Đơn vị tính
Giá (đ)
Hoạt chất
Hãng sản xuất
Đường dùng
Ghi chú